sva. gaaoivaMdisaMhjaI vyaasa yaaMcyaa pavana smaRtIsa ………

“tumhIca Aamacao balasqaana haota.
tumhIca Aamacao AaSaasqaana haota
tumacyaa jaaNyaanao iptRC~ krvalao
gaihvar Aaja kMzat daTlao”

     naagapUr ijalhatIla kaoMZaLI yaa SaOxaiNak dRYTyaa maagaasalaolyaa Baagaat ]cca iSaxaNaacaI &anagaMgaa vaahavaI . ivaSaoYat: garIba va haotk$ maulaamauilaMcyaa ]cca iSaxaNaacaa p`Sna sauTavaa yaa p`amaanaIk hotunao p`oirt hao}na EaI. saMt gaulaababaabaa iSaxaNa saMsqaa inamaa-Na krNaaro Aa,macyaa saMsqaocao AaQaarvaD AadriNaya sva. gaaoivaMdisaMhjaI vyaasa yaaMcyaa puNyapavana smaRitsa SatSaa: p`Naama:

     kaoMZaLI va Aajaubaajaucyaa pirsaratIla maulaamauilaMnaa ]cca iSaxaNa imaLavao hoca %yaaMcao svaPna haoto. %yaasaazI Aaplyaa maulaacyaa smaRitip`%yaqa- %yaaMnaI kaoMZaLI yaoqao ho mahaivaValaya sau$ kolao . eovaZoca navho tr yaa mahaivavalayaat pdvau%tr iSaxaNa ³ marazI samaajaSaas~´ AByaasak`ma saudQaa kaya-rt Aaho. sva. gaaoivaMdisaMhjaI vyaasa yaAMcyaa p`ya%naaMcao saufla mhNajao yaa mahaivaValayaatIla ivaVaqaI- ivaVapIz va rajyastravarIla mah%vaacyaa ivaivaQa xao~amaQyao yaSaacao maanakrI Aahot. 

tumacaI saya Aaja nayanaat saazlaI,
p`%yaok xaNaat tumacaI smaRtI daTlaI
kMzatIla gaihvaranao Aaja hdya Barlao.
BaavapuNa- EadQaaMjalaI ; Anamaaola rtna hrvalao……

ASaa yaa qaaor Aa%myaasa punaSca SatSa: p`Naama !